Surja e bereqetit. Sureja e cila largon të gjitha problemet në shtëpi, sureja e bereqetit

002

surja e bereqetit

Nëse jeni të lodhur nga ndonjë shi ose jeni të sëmurë, nuk është mëkat të mos i bartni armët, por mbani gadishmërinë tuaj. Degjoje me kufje kete sure sure El Bekare ose Lexoje suren El Bekare arabisht,mundohu ta kuptosh ne perkthim shqip Kjo eshte me e dobishmja,ose leshoje te degjohet ne dhome pa i penguar anetaret e familjes. Ky përcaktim është porositur prej All-llahut. Nëse keni mundësi të shkoni në punë në këtë kohë atëherë bëjeni këtë, do të kryeni më shumë punë sesa gjatë tërë ditës në vijim! Vërej: Kjo nuk është arsye që të jesh dorështrënguar kur i fton mysafirët në shtëpi; në fakt, duhet ta ndjekim sunetin e pejgamberit Ibrahim paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të! All-llahu kurrsesi nuk iu mëndëson jobesimtarëve mbizotërim të plotë mbi besimtarët. Kështu që, lexoni Kuran, dhe shikoni se çfarë bekimesh dhe bereqeti prej Allahut do të futet në jetën tuaj.

Next

Sureja e cila largon te gjitha problemet ne shtepi, surja e bereqetit

surja e bereqetit

E nuk ka pengesë për ju, pas përcaktimit të niqahut , në atë që ju pëlqeni mes vete. Ty nuk mund të dëmtojnë asgjë. Dëshira për të qëndruar i vetmuar, ngushimi në vetvete. All-llahu e di në hollësi çka veproni. E kush kërkon ndihmë nga Allahu bën istihare dhe konsultohet me njerëz besimtarë dhe bëhet i vendosur në pikësynimin e tij, nuk do të pendohet. Allahu është Mirëbërës i madh, i Gjithëdijshëm. Megjithë këtë, koprracia është e pranishme ndër njerëz.

Next

Sureja e cila largon te gjitha problemet ne shtepi, surja e bereqetit

surja e bereqetit

Vazhdimisht i dëgjon njerëzit duke u ankuar se nuk ka bereqet në kohën e tyre, nuk kanë bereqet në gjumin e tyre, nuk kanë bereqet në paratë e tyre, dhe gjërat e tjera. Nëse kjo punë e imja … e emërton nevojën e tij… është e dobishme për fenë time dhe jetën time, për kohën e tashme dhe të ardhmen, ma mundëso mua që të realizohet kjo, ma lehtëso mua këtë dhe më beko në të. Pa marrë parasysh se sa i paktë të duket ty ushqimi që ua shërben mysafirëve të tu, gjithmonë duket më shumë se i mjaftueshëm! Por të gjithëve All-llahu u premtoi shpërblim, ndërsa mbi ata që ndejtën pa arsye All-llahu gradoi luftëtarët me një shpërblim të madh. Por SubhanAllah, ne rrallë pijmë prej saj! Mbajtja e lidhjeve farefisnore Transmeton Ebu Hurejra: I dërguari s. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë te All-llahu te libri i Tij dhe te i dërguari, po qe se i besoni All-llahut dhe ditës së fundit. E kush e mbytë gabimishht një besimtarë, ai është i obliguar ta lirojë një rob besimtarë dhe shpagimin e gjakut t'ia dorëzojë familjes së tij, përpos në qoftë se ia falin familja gjakun. All-llahu është i dijëshëm, është njohës i mirë.

Next

18 Burime të Bereqetit

surja e bereqetit

Ju nuk pranoni ortakë shërbëtorët tuaj, të jeni të barabartë, nuk kini frikën e tyre, e si më përshkruani Mua ortak? Ky është obligim mbi ju nga All-llahu. Dëgjoje me kufje këtë sure sure El Bekare ose Lexoje surën El Bekare arabisht,mundohu ta kuptosh në përkthim shqip. Nëse ata të dy ndërmjetësuesit kanë për qëllim pajtimin, All-llahu ju mundëson afrimin mes tyre burrit e gruas. Nganjëherë për shkak që jemi mësuar ta themi atë gjithmonë ne nuk mund ta mbajmë në mend nëse e kemi thënë apo jo! Disa nga këto sunete përfshijnë: ngrënia Suhuur, ngrënia me dorën e djathtë nga ana e jote e pjatës, dalja për faljen e namazit të Bajramit, lëpirja e gishtërinjve pas përfundimit të ushqimit, fjetja në krahun e djathtë, përdorimi i miswakut, dhe shumë të tjera. Nëse interesohesh rreth disa prej duave të profetit Muhamed paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të! Më përkujton kjo një tregim për një njeri të vjetër, i cili kërceu në një distancë të madhe të cilën të rinjtë nuk mund ta kapërcenin.

Next

Rukje per furnizim (nafake,pasuri,shendet)

surja e bereqetit

Falja e namazit të istihares Falja e namazit të istihares në të gjitha çështjet dhe pastaj mbështetja tek Allahu sa i përket pasojave, sikurse edhe pranimi i përcaktimit të Tij është burim i madh i bereqetit. Sikur të na e kishe shtyrë deri në një afat të afërt! Ky shembull që sjell Allahu është përfytyrim i mënyrës se si Allahu i shumëfishon veprat e mira në shpërblim, e padyshim se Allahu është Bamirësi më i madh, mirësia e të cilit është e pafundme dhe e pashtershme. All-llahu është i gjithëdijshmi, i urti. Pejgamberi paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të! Në qoftë se nuk largohen prej jush, nuk ju ofrojnë paqe dhe nuk heqin dorë nga lufta kundër jush, atëherë kapeni dhe mbytni kudo që t'i takoni. Më poshtë, kam listuar disa nga burimet e bereqetit.

Next

Këshilla dhe udhëzimi të përftuara nga surja “El

surja e bereqetit

Dhuntia e All-llahut ndaj teje është shumë e madhe. Sa më larg që të jemi nga ky Libër i Udhëzimit, aq më pak bereqet do të kemi në jetët tona. All-llahu është më i larti, më i madhi. Zgjimi herët në mëngjes është një hap mjaft i rëndësishëm për të qenë i bereqetshëm dhe për tu ndjerë mirë gjatë gjithë ditës. Vendi i tyre është xhehennemi dhe sa vend i keq është ai! All-llahu shlyen e falë mëkatet. Kush është i pasur le të ruhet shfrytëzimit të pasurisë të jetimëve , e kush është i varfër, le të hajë me maturi. E sikur të vinin ata te ti, pasi që ta kenë dëmtuar veten e tyre nuk kanë pranuar gjykimin tënd , e të kërkonin ata vetë ndjesë te All-llahu, e edhe i dërguari të kërkojë ndjesë për ta, ata do të kuptonin se All-llahu pranon pendimin dhe është mëshirues.

Next

002

surja e bereqetit

Kite është një zog i çuditshëm që Profeti, savs urdhëroi të vritej. Vërtet All-llahu është më i Dijshmi, më i Urti. Në qoftëse se ai i mbyturi është nga ai popull që keni marrveshjen me të, atëherë është obligim shpagmi i gjakut që i dorëzohet familjes së tij dhe lirimi i një robi besimtar. Duaja Lute Allahun për bereqet!. Kur bën nijet i sëmuri me magji që te vazhdon kryerjen e punëve të tij dhe të regullo gjendjen e tij, apo të vazhdon studimet dhe përseritjen e… Simptomat dhe shenjat e shtëpisë ku është bërë sihri -Shikimi i fantazmave në shtëpi -Nuhatja e erës së keqe në shtëpi -Mosmarrëveshja e shpeshtë pa ndonjë shkak.

Next

Surja Nr.30 Rum

surja e bereqetit

Aeroplani i tij fluturoi disa kilometra dhe u ngrit në lartësi… Ngushtimi, paqëndrueshmëria, plogështia, frika, pesimizmi, rënia shpirtërisht. All-llahu është më idijshmi, ligjdhënësi më i drejtë. Nëse e veren se në shtëpi me të vërtetë janë rritur problemet, ngriten zërat dhe është shfaqur xhelozia, dije se shejtani është strehuar në të, andaj mundohu ta dëbosh atë nga ajo. Prandaj, me atë që All-llahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. Nëse nuk ke mundësi, atëherë së paku ngrihu për namaz të Sabahut dhe qëndro i zgjuar derisa të lindë dielli para se të shkosh të flesh prapë. Leximi i Kuranit Kjo është fontana e bereqetit! Këto lloj perlash të produktivitetit janë burimet e bereqetit për të cilat duhet të luftojmë që ta shndërrojmë jetën tonë në produktive.

Next